Regulamin konkursu na ekochoinkę za pomocą portali Facebook i Instagram

Regulamin Konkursu

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu na fanpage’u Hydropolis pod adresem: https://www.facebook.com/hydropoliswroclaw/ oraz http://www.instagram.com/hydropoliswroc/ jest MPWiK S.A. z siedzibą na ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław.
 2. Facebook oraz Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook oraz Instagram, ani nie jest z nim związany.
 4. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 5. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portali internetowych Facebook oraz Instagram, przy wykorzystaniu postu konkursowego znajdującego się na profilu Hydropolis pod adresem:
  https://www.facebook.com/hydropoliswroclaw/posts/1465624193584306
 6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 7. Konkurs trwa od godziny 20:00 dnia 14.12.2018 do godziny 20:00 dnia 24.12.2018.
  W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć, lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu Konkursu.
 8. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem:

https://hydropolis.pl/news/ekochoinka/

 

2. Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu mogą być:
 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
 • posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
 • przestrzegające regulaminu Facebooka i Instagrama, znajdujące się pod adresami  https://www.facebook.com/legal/terms oraz https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Hydropolis na Facebooku, lub Instagramie oraz akceptacja postanowień Regulaminu Konkursu.
  3. Przystępując do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, lub nazwy konta na portalu Facebook, lub Instagram na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia Konkursowego w obrębie fanpage’a Hydropolis.
 2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że:
 3. a) akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
 4. b) zwalnia Facebook i Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
 5. Użytkownicy podejmujący akcję komentowania postu konkursowego oświadczają, że:
 6. a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,
 7. b) akceptują postanowienia Regulaminu Konkursu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, lub Instagramie, adres IP) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

 3. Zasady konkursu

 

 1. Użytkownicy Facebooka, aby wziąć udział w konkursie, muszą opublikować zdjęcie swojej ekologicznej choinki w komentarzu pod postem konkursowym umieszczonym pod adresem:
  https://www.facebook.com/hydropoliswroclaw/posts/1608998935913497.
 2. Użytkownicy Instagrama, aby wziąć udział w konkursie, muszą opublikować zdjęcie swojej ekologicznej choinki na swoim profilu z użyciem #hydrochoinka.
 3. Komentarz, lub zdjęcie z #hydrochoinka stają się automatycznie Zgłoszeniem Konkursowym.
 4. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego, lub Instagramowego Hydropolis
 5. Każdy użytkownik jest uprawniony do udzielenia jednego Zgłoszenia Konkursowego.
 6. Konkurs przebiega następująco:
 7. a) od godziny 20:00 dnia 14.12.2018 do godziny 20:00 dnia 24.12.2018 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia Konkursowe,
 8. b) w godzinach 10:00 – 12:00 dnia 27.12.2018 jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,
 9. c) najpóźniej w dniu 27.12.2018 o godzinie 14:00 zostaną opublikowane wyniki konkursu za pomocą postu na profilu fanpage’u Hydropolis.
 10. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami konkursu za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook, lub Instagram.

 

4. Nagrody

 

 1. a. Nagrodą w konkursie jest voucher rodzinny o wartości 80 zł.
  b. Jury wybierze 3 równorzędnych zwycięzców.
  c. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora)  będzie oceniało przede wszystkim:1. zgodność komentarza z tematyką konkursu,
  2. skali dekoracji choinki (część, czy całość),
  3. oryginalność i kreatywność w ubiorze ekologicznej choinki,
  4. materiałów z których wykonana jest choinkad. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą portalu Facebook, lub Instagram oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody (imię i nazwisko oraz adres). Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości dotyczącej wygranej w konkursie od Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
  e. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni, lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
  f. Nagrody zostaną wysłane za pomocą przesyłki pocztowej do 14 dni od uzyskania danych osobowych niezbędnych do realizacji wysyłki.
  g. Nie ma możliwości zamiany nagród na ich równowartość pieniężną oraz przekazania ich osobom trzecim.
  h. Voucher posiada 3-miesięczny termin ważności.

 

5. Prawa Autorskie i inne

 

 1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści, które publikuje pod postem konkursowym, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich, lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres biuro@hydropolis.pl.
 4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

 

6. Reklamacje i postanowienia końcowe

 

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 15.01.2018. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.