Regulamin Konkursu na portalu Facebook

Regulamin Konkursu

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na fanpage’u Hydropolis pod adresem: https://www.facebook.com/hydropoliswroclaw/ jest MPWiK S.A. z siedzibą na ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław.
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia
związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierana ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani nie jest z nim związany.
4. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
5. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, przy wykorzystaniu postu konkursowego znajdującego się na profilu Hydropolis pod adresem:
https://www.facebook.com/hydropoliswroclaw/posts/1511521175661274
6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
7. Konkurs trwa od godziny 15:00 dnia 17.08.2018 do godziny 15:00 dnia 20.08.2018. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu Konkursu.
8. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem:

Światowy Dzień Wody

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być:
• osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
• posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
• przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Hydropolis oraz akceptacja postanowień Regulaminu Konkursu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko lub nazwy konta na portalu Facebook na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia Konkursowego w obrębie fanpage’a Hydropolis.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
5. Użytkownicy podejmujący akcję komentowania postu konkursowego oświadczają, że:
a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,
b) akceptują postanowienia Regulaminu Konkursu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres IP) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy udzielić odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób możemy zmniejszyć zużycie wody w życiu codziennym?” zadane w poście konkursowym umieszczonym pod adresem: https://www.facebook.com/hydropoliswroclaw/posts/1511521175661274
2. Odpowiedzi udziela się poprzez dodanie komentarza pod postem konkursowym umieszczonym pod adresem:
https://www.facebook.com/hydropoliswroclaw/posts/1511521175661274
3. Komentarz staje się automatycznie Zgłoszeniem Konkursowym.
4. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego Hydropolis
5. Każdy użytkownik jest uprawniony do udzielenia jednego Zgłoszenia Konkursowego.
6. Konkurs przebiega następująco:
a) od godziny 15:00 dnia 17.08.2018 do godziny 15:00 dnia 20.08.2018 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia Konkursowe,
b) w godzinach 10:00 – 12:00 dnia 22.08.2018 jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,
c) najpóźniej w dniu 22.08.2018 o godzinie 14:00 zostaną opublikowane wyniki konkursu za pomocą postu na profilu fanpage’u Hydropolis.
7. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą konkursu za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook.

§4 Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest zestaw gadżetów Hydropolis o łącznej wartości 350 zł brutto w skład którego wchodzą:
– parasolka
– plecak
– ręcznik chłodzący
– auto na wodę
– książkę „Pod ziemią – Nad ziemią”
– zestaw długopisów
– zakładka do książek
– kubek
– T-shirt
– odświeżacz do auta
– komplet tatuaży
– odblask
– maskotkę
– zabawka do butelki
2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:
a) zgodność komentarza z tematyką konkursu,
b) zgodność z prawdą udzielonej odpowiedzi,
c) oryginalność i kreatywność komentarza.
3. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
4. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą portalu Facebook oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody (imię i nazwisko oraz adres). Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
5. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności
prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
6. Nagrody zostaną wysłane za pomocą przesyłki pocztowej do 14 dni od uzyskania danych osobowych niezbędnych do realizacji wysyłki.
7. Nie ma możliwości zamiany nagród na ich równowartość pieniężną oraz przekazania ich osobom trzecim.
8. W przypadku wysyłki nagród Organizator ma możliwość zamiany parasolki z niebieskiej na czarną.

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści które publikuje pod postem konkursowym, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.
3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres: biuro@hydropolis.pl.
4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 30.09.2018. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.