Zasady

Regulamin warsztatów i zajęć projektowych

§1

ZASADY KORZYSTANIA Z WARSZTATÓW ORAZ ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH

a) Warsztaty i zajęcia projektowe są prowadzone od poniedziałku do piątku.

b) Pełna oferta edukacyjna jest dostępna na stronie internetowej www.hydropolis.pl

c) Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronie internetowej www.hydropolis.pl

d) Rezerwacja miejsc na warsztaty jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych terminów.

e) Warsztaty odbywają się w języku polskim. Warsztaty w innym języku są dostępne po uprzedniej konsultacji.

f) Jeśli grupa spóźni się więcej niż 15 minut, pracownik ma prawo odwołać zajęcia lub je skrócić o czas spóźnienia.

g) Wejście na teren MPWiK może się odbyć jedynie za zgodą i pod nadzorem pracowników Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis.

h) Liczba uczestników warsztatów i zajęć projektowych jest ograniczona i nie może przekroczyć liczby 25 osób.

i) W salach warsztatowych mogą przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć, ich opiekunowie i pracownicy prowadzący zajęcia.

j) W związku z charakterem zajęć warsztatowych udział w nich brać mogą jedynie osoby o pełnej sprawności ruchowej.

k) Warsztaty oraz zajęcia projektowe można zarezerwować jedynie drogą mailową, wysyłając zapytanie na adres : [email protected], które będzie zawierać następujące informacje:

  • nazwę szkoły, instytucji bądź imię i nazwisko
  • numer kontaktowy
  • informację czy rezerwacja dotyczy samego zwiedzania, czy zwiedzania i zajęć warsztatowych lub projektowych (w przypadku zajęć warsztatowych również tematu warsztatu)
  • termin rezerwacji DD-MM-RRRR i godzinę
  • liczbę osób w grupie i liczbę opiekunów (na każde 10 osób przysługuje 1 bilet bezpłatny dla opiekuna)
  • informację o chęci zwiedzania z przewodnikiem lub bez przewodnika.

§2

ZASADY PRZEBYWANIA W SALACH WARSZTATOWYCH

a) W salach warsztatowych obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia. W szczególności dotyczy to używanych materiałów oraz odczynników.

b) Podczas przebywania w salach warsztatowych należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi oraz zabrania się samodzielnego wykonywania eksperymentów.

c) W trakcie zajęć nie należy poruszać się po salach warsztatowych, ani sięgać po sprzęt i odczynniki ustawione poza wyznaczonymi stanowiskami.

d) Zabrania się używania wyposażenia sal warsztatowych bez wyraźnego pozwolenia prowadzącego.

e) Uczestników warsztatów obowiązuje strój ochronny przydzielony przez prowadzącego warsztaty.

f) Zabrania się rozlewania odczynników na stół oraz na inne niewskazane do tego miejsca, a także na prowadzącego oraz innych uczestników.

g) Z sal warsztatowych nie można niczego wynosić bez wyraźnego pozwolenia prowadzącego.

h) Wszelkie awarie i uszkodzenia sprzętu należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze.

§3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Regulamin korzystania z sal warsztatowych stanowi jedynie uzupełnienie Regulaminu Zwiedzania Hydropolis.

b) Uczestnictwo w warsztatach oferowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i Regulaminu zwiedzania.

c) Regulamin niniejszy oraz Regulamin zwiedzania są dostępne na stronie Hydropolis : www.hydropolis.pl

d) Regulamin obowiązuje od 01.09.2018 r.