Regulamin Hydropolis.pl

Regulamin Usługi Newsletter Hydropolis

obowiązuje od 10.12.2020r.

§ 1 Definicje

1. Dostawca Usługi Newslettera – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (MPWiK S.A.).

2. Regulamin – oznacza Regulamin Usługi Newslettera, dostępny na stronie www.hydropolis.pl

3. Rejestracja – proces mający na celu uruchomienie Usługi Newslettera.

4. Powiadomienie –wiadomość mailowa wysyłana do użytkowników Usługi Newslettera.

5. System Informatyczny –oprogramowanie, zapewniające przetwarzanie, przechowywanie i wysyłanie danych poprzez sieć internetową za pomocą urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego (Dz. U. 2004.273.2703 z późniejszymi zmianami).

6. Usługa Newslettea – usługa dedykowana Klientom Hydropolis w zakresie przedstawienia oferty, polegająca na cyklicznemu informowaniu odbiorcy usługi, poprzez: a) wysłanie powiadomienia e-mail – warunek realizacji usługi to udostępnienie bazie danych MPWiK S.A. adresu poczty e-mail Użytkownika Usługi Newslettera.

7. Użytkownik Usługi Newslettera – osoba będąca Klientem Hydropolis zarejestrowana w Usłudze Newslettera.

8. Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis świadczonych przez MPWiK S.A.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usługi Newslettera, świadczonych na rzecz Użytkownika Usługi Newslettera, w ramach Systemu Informatycznego.

2. Każda osoba będąca posiadaczem poczty e-mail, która poprzez rejestrację w Usłudze Newslettera zamawia otrzymywanie informacji w postaci wiadomości e-mail o treści ustalonej przez Dostawcę Usługi Newslettera jest Użytkownikiem Usługi Newslettera.

3. Użytkownik Usługi Newslettera akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Dostawca Usługi Newslettera dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi Newslettera

 

§ 3 Minimalne wymagania techniczne

1. Dla powiadomień e-mail – posiadanie przez Użytkownika Usługi Newslettera adresu poczty e-mail.

 

 

§ 4 Zasady korzystania z Usługi

1. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości e-mail są wyłącznie osoby, które po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem dokonają prawidłowej Rejestracji w Usłudze Newslettera.

2. Prawidłowa Rejestracja w Usłudze Newslettera polega na zamówieniu usługi (po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie www.hydropolis.pl).

3. Użytkownik Usługi Newslettera ma prawo do rezygnacji z Usługi Newslettera w każdym czasie, dokonując prawidłowego wyrejestrowania się z Systemu Informatycznego Newslettera. W celu wyrejestrowania się z Usługi Newslettera należy przesłać wiadomość z informacją o rezygnacji na adres e-mail: marketing@hydropolis..pl – w treści maila należy podać adres e-mail, obsługiwany przez System Informatyczny.

4. Użytkownik Usługi Newslettera zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów Informatycznych Dostawcy Usługi Powiadomienia treści: a) powodujących zaburzenie lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Dostawcy Usługi Newslettera b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

§ 5 Przesyłane treści

1. Dostawca Usługi Newslettera zobowiązuje się Użytkownikowi zarejestrowanemu w Usłudze Newslettera przesyłać informacje dotyczące aktualnej lub przyszłej oferty edukacyjnej, handlowej lub kulturalnej prowadzonej przez Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis.

2. Dostawca Usługi Newslettera zobowiązuje się do przesyłania informacji tylko do Użytkowników Usługi Newslettera, którzy zamówili ich otrzymywanie i wyłącznie o sprawach i zdarzeniach dotyczących MPWiK S.A oraz Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis.

3. Dostawca Usługi Newslettera planuje wysyłać wiadomości nie częściej niż raz w miesiącu.

 

 

§ 6 Odpowiedzialność

1. Dostawca Usługi Newslettera nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w świadczeniu Usługi Newslettera, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Dostawca Usługi Newslettera przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
b) korzystanie z Usługi Newslettera niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
c) przerwy w świadczeniu Usługi Newslettera zaistniałe z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej Dostawcy Usługi Newslettera (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Dostawcy Usługi Newslettera,
d) ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Dostawcy Usługi Newslettera terminowe świadczenie Usługi Newslettera.
e) ewentualne działania hakerskie mający wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Usługi Newslettera.

 

 

§ 7 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Kanalizacyjne S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że:

1. Administratorem zebranych danych osobowych podanych przez Pana/Panią podczas procesu rejestracji do Usługi Newslettera jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr: 0000391028, o kapitale zakładowym 480 338 100,00 zł (wpłaconym w całości), NIP: 8960000256, REGON: 930155369, zwane dalej „Administratorem”.

2. W każdym czasie, w sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: mpwik@mpwik.wroc.pl lub telefonując pod numer +48 71 34 09 655 (w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku) lub może Pan/ Pani skontaktować się za Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres abi@mpwik.wroc.pl lub telefonując pod numer +48 71 34 09 928 (w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku).

3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, loginu, adresu email i/lub numeru telefonu, zebrane podczas procesu rejestracji do Usługi Newslettera w celach:
a) realizacji rejestracji i umożliwienia korzystania z Usługi Newslettera, poprzez wysyłanie informacji w formie Newslettera.
b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, nawet w przypadku cofnięcia wyrażonej zgody, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji rejestracji i korzystania z Usługi Newslettera. W przypadku niepodania danych w formularzu nie będzie możliwa rejestracja w Usłudze Newslettera, ani korzystanie z Usługi Newslettera.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji Usługi Newslettera będą lub mogą być: a) podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Policja; Straż Miejska; Prokuratura, Sąd); b) dostawca Usługi Newslettera, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu; c) zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na rzecz Administratora (podmioty przetwarzające) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usługi Newslettera, tj.: • dostawcy usług IT, • podmioty świadczące: usługi prawnicze; usługi windykacji należności.

6. Jako Administrator Pana/Pani danych osobowych nie zamierzamy przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych. 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
a) przez cały okres korzystania przez Pana/Panią z serwisu do czasu rezygnacji z Usługi Newslettera. Z chwilą rezygnacji z Usługi Newslettera zaprzestaniemy przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w tym celu, a Pana/Pani dane będą mogły być przetwarzane wyłącznie w takim zakresie i celu, w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, przez okres 3 lat. 8. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo w każdej chwili: a) do uzyskania dostępu do danych osobowych i kopii danych osobowych,
b) do sprostowania danych,
c) do ograniczenia przetwarzania,
d) do przenoszenia danych
e) do bycia zapominanym, na zasadach określonych w odpowiednich przepisach RODO. 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Dostawca Usługi Newslettera zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana będzie także na stronie www.hydropolis.pl.

2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności § 4 pkt. 4, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody. W przypadku poniesienia przez Dostawcę Usługi Newslettera. innej szkody z tytułu celowego działania Użytkownika, Użytkownik będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.

3. Zgłoszenie przez Użytkownika Usługi Newslettera wszelkich nieprawidłowości lub reklamacji dotyczących Usługi Newslettera możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e–mail: marketing@hydropolis.pl, pod numerem telefonu 71 34 09 655 oraz korespondencyjnie na adres Biura Obsługi Klienta. Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Przedmiotem reklamacji nie mogą być jednak roszczenia finansowe wynikające z kosztów ponadnormatywnego zużycia wody czy też innych strat spowodowanych wyciekiem wody w instalacji odbiorcy usługi.

4. Każda reklamacja rozpatrywana będzie w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania pod warunkiem, że sprawa nie będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień lub zmian funkcjonowania Usługi Newslettera.