Regulamin

Zasady organizacji przyjęć urodzinowych w Hydropolis

 1. Hydropolis posiada w swojej ofercie organizację przyjęć urodzinowych, zgodnie z ofertą i cennikiem udostępnianym na stronie internetowej hydropolis.pl.
 2. W ramach przyjęcia urodzinowego, Hydropolis zapewnia animację prowadzoną przez animatora, obejmującą tematyczne zabawy i oprowadzanie po Hydropolis oraz catering na terenie Hydropolis.
 3. Przyjęcia urodzinowe przewidziane są dla dzieci w wieku powyżej 6 lat oraz dla grup liczących co najmniej 10 i maksymalnie 20 osób. Organizacja przyjęcia dla mniejszej grupy uczestników możliwa jest po uzgodnieniu z Hydropolis.
 4. Zamawiający ma obowiązek zapewnić opiekę nad uczestnikami jeśli w przyjęciu urodzinowym będą brały udział dzieci poniżej 13 lat. Obsługa Hydropolis, w tym animator, nie sprawują nad uczestnikami przyjęcia urodzinowego opieki. Za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników niepełnoletnich odpowiadają ich opiekunowie.
 5. Czas przyjęcia liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości. Po zakończeniu przyjęcia, uczestnicy przyjęcia urodzinowego mogą pozostać na terenie wystawy.
 6. Rezerwacji terminu przyjęcia urodzinowego dokonuje się na stronie internetowej: hydropolis.pl
 7. Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie formularza, oraz dokonanie wpłaty zadatku w wysokości określonej w cenniku, na min. 7 dni przed dniem planowanego przyjęcia urodzinowego.
 8. Zamawiający powinien zgłosić się do obsługi Hydropolis na 15 minut przed zaplanowaną godziną rozpoczęcia przyjęcia urodzinowego.
 9. W przypadku konieczności rezygnacji z rezerwacji przyjęcia urodzinowego lub zmiany terminu należy zgłaszać to na adres biuro@hydropolis.pl najpóźniej na 7 dni od daty przyjęcia urodzinowego. Zamawiający może dokonać korekty ilości dzieci minimum 3 dni przed przyjęciem urodzinowym. W przypadku zmniejszenia grupy dzieci poniżej 10, obowiązuje płatność za dziesięcioro dzieci.
 10. Zamawiający ma prawo wystąpić o zwrot zapłaconej kwoty za rezerwację przyjęcia urodzinowego, jeśli wystąpienie wpłynie do Hydropolis nie później jednak niż 7 dni przed planowaną data przyjęcia urodzinowego. W tym celu należy wysłać na adres e-mail biuro@hydropolis.pl prośbę o anulowanie rezerwacji i o dokonanie zwrotu zapłaconej kwoty podając wszystkie niezbędne dane umożliwiające dokonanie zwrotu wniesionej kwoty.
 11. Na przyjęcie urodzinowe można przynieść własny tort, który należy przekazać obsłudze przyjęcia Hydropolis. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia ciepłych posiłków, dań gotowych oraz napojów na teren Hydropolis.
 12. Poczęstunek przygotowany na przyjęcie urodzinowe, może być spożywany wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.
 13. Obowiązkiem uczestników urodzin jest dbałość o czystość w miejscu przyjęcia. Niedozwolone jest rozsypywanie ozdób typu konfetti.
 14. Wszystkich uczestników przyjęcia urodzinowego obowiązuje przestrzeganie niniejszych Zasad i Regulaminu Hydropolis.
 15. W celu zapewnienia bezpiecznej i kulturalnej zabawy na terenie Hydropolis Zamawiający przed rozpoczęciem przyjęcia urodzinowego w Hydropolis zobowiązany jest zapoznać oraz poinstruować uczestników przyjęcia urodzinowego w zakresie niedozwolonych zachowań na terenie Hydropolis oraz na bieżąco instruować dzieci, które nie umieją czytać w zakresie obsługi elementów ekspozycji (zgodnie z instrukcjami obsługi tych elementów).
 16. Hydropolis oraz animator nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego zachowania dzieci będących pod opieką swoich rodziców/opiekunów podczas przyjęcia urodzinowego.
 17. W czasie organizowanych na terenie Hydropolis przyjęć urodzinowych, Hydropolis prowadzi zwykłą działalność i jest dostępne również dla innych gości.